יום רביעי 24 יולי 2024

תקנון

כללי

 1. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. כל האמור בתקנון זה מתיחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא אך ורק מטעמי נוחות.
 3. יובהר ויודגש כי הקנייה באתר זה מעידה על הסכמת הגולש לתנאים הכלולים בו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישירין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.
 4. יובהר כי משמעותה של המילה "פעולה" והגדרתה בתקנון זה הינה כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר ו/או שירות המוצעים לרכישה באתר זה.
 5. האתר משמש כחנות וירטואלית שהוקם ומופעל על ידי חברת סי. אם. אס קומפיוסנטר בע"מ מרח' השלושה 2 תל אביב. (להלן: "החברה").
 6. השימוש באתר החברה כאמור בסעיף 1 הנ"ל מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההתניות והסעיפים הכלולים בתקנון זה.
 7. השימוש באתר זה יהיה ללקוחות החברה בהתאם להרשאה וזאת כאמור בכפוף לתקנון (להלן: "הרוכש" ו/או "הגולש").
 8. יובהר כי קטין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הוריו, אפוטרופסו ו/או צד ג' לצורך ביצוע הפעולה באתר זה.
 9. אתר החברה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמים אחרים שלחברה אין שליטה עליהם ו/או על תכניהם ולפיכך אין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם.
 10. כל המוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.
 11. ידוע לגולש כי אתר החברה מציע מעת לעת מוצרים במבצעים מיוחדים ואטרקטיבים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי "טרייד אין" וכדומה וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע ומבצע.
 12. יודגש כי באתר זה אין כפל מבצעים.

  אופן התשלום

 13. התשלום יתבצע ישירות אל מול החברה ובהתאם לתנאים המוסכמים בינה לבין הרוכש.
 14. לצורך השלמת פעולת הרכישה, ידרש הרוכש למלא אחר התחיבותו הכספית בהתאם לדרישות החברה.
 15. החברה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עיסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים למערכת.
 16. פרטי הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה.
 17. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 18. מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
 19. באם תראה לנכון, תהה רשאית חברה להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

  המוצרים המוצעים לרכישה באתר זה

 20. החברה מציעה לרכישה באתר רשימת מוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 21. החברה אינה מחויבת להציע באתר מוצרים אשר מופצים בחנויות ו/או בכל דרך אחרת.
 22. החברה רשאית להציע באתר זה מוצרים במחיר ובכמות אשר תראה לנכון.
 23. יובהר כי תנאי מוקדם לאישור פעולת רכישה הוא כי המוצר הנרכש/מוזמן מצוי במלאי החברה.
 24. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה אלא אם צוין אחרת.
 25. במידה ולא צויין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה החברה מחוייבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם לחברה ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
 26. והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי - החברה תהיה פטורה מאחריות בגין כל עיכוב ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין עיכובים אלה.
 27. החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצר כתוצאה מאירועים אשר אינם בשליטתה כגון שביתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או התקשורת ו/או הטלפונים ו/או בשירותי הדואר האלקטרוני ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון.
 28. במקרים כגון אלה רשאית החברה להודיעה על ביטול הרכישה ו/או חלקה ולבטל את חיובה.
 29. מועדי האספקה להם החברה מתחייבת יצויינו בסמוך לכל מוצר ומוצר וחישוב מועדי האספקה יהיו מיום אישור חברת האשראי ולמעט ימי שישי, שבת ערבי חג ומועדים.
 30. מחיר למשלוח המוצר כפי אשר מופיע באתר זה נכון אך ורק לאספקה בתוך תחומי הקו הירוק.
 31. אספקת מוצר אל מחוץ לתחומי הקו הירוק תהה מותנה בהסכמת החברה וכאמור מחיר האספקה יהיה שונה ובהתאם לקביעת החברה.
 32. יובהר כי אספקת המוצר תבוצע אך ורק לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת ואשר תוגדר ככתובת לאספקת המוצר של הרוכש.

  ביטול עיסקה

 33. רוכש רשאי לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי החברה וזאת בהתאם לנהלי החברה ועל פי חוק.
 34. יודגש כי בביטול עסקה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני החברה על הרוכש.
 35. יודגש כי החברה רשאית לדרוש מן הרוכש דמי ביטול.
 36. אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית החברה לתבוע נזקיה מן הרוכש.

  התשלום

 37. חיוב הרוכש יתבצע לאלתר לאחר ביצוע הרכישה ואישור חברת האשראי.
 38. במידה ומוצר נרכש במספר תשלומים יבוצע חיובו הקבוע של הרוכש באמצעות כרטיס האשראי כשזה כבר כולל את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור של % 19.2 לשנה).
 39. כל המחירים באתר אינם כוללים מע"מ.
 40. כאמור, כפי אשר צוין בסעיפים 34-35,מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח. אחריות ומתן שירות
 41. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר החברה הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.
 42. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות. תנאים כלליים נוספים
 43. יובהר ויודגש כי המידע באתר זה עשוי לכלול אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס ואין בכך כדי להוות מצג בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי החברה. בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר החברה.
 44. הגולש באתר החברה מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא הכוללים הוצאות משפטיות אשר יגרמו החברה כתוצאה משימוש של הגולש באתר זה.
 45. יובהר ויודגש כי תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 46. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר החברה, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העיסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
 47. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
 48. מידה ויתברר לחברה כי אין ביכולתה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום עסקיו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום עסקי הרוכש, תהיה זו רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
 49. ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ליצור עימו קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הרוכש. במקרה זה לא יהיה על החברה לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.
 50. בוטלה העיסקה על פי סעיפים 50-52 לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.
 51. ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז - 1977. החברה תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעת החברה להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה החברה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.
 52. הדין החל על כל מחלוקת בגין עסקת רכישה ועל תקנון זה יהיה הדין הישראלי בלבד כשסמכות השיפוט היחודית לכל ענין ומחלוקת תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
 53. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 54. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עיסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר החברה.
Slide 3 of 5.